Maddy Brancatisano

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 10 2021: 61 Round 12 2021: 28