Jasmine Farrugia

Fantasy points 2024 Round 1 2024: 17