Chloe Weston-Sirett

Fantasy points 0 20 2022 Round 3 2022: 12 Round 11 2022: 27