Charli Murphy

Fantasy points 2023 Round 6 2023: 16