Steph Barnett

Fantasy points 2023 Round 11 2023: 17 Round 12 2023: 14