Olivia Fogarty

Fantasy points 2023 Round 9 2023: 42 Round 10 2023: 33